UKR

ENG

English

Kyiv Biennial

Kyiv Biennial is an international forum for art, knowledge, and politics that integrates exhibitions and discussion platforms. It adopts an interdisciplinary perspective at the intersection of the humanities, socially engaged art, and political activism in order to reflect on the crucial issues of the contemporary world. Kyiv Biennial is organized by the Visual Culture Research Center.

The first edition of Kyiv Biennial in 2015, The School of Kyiv, included six “schools” – conceptual platforms promoting the dialogue between Ukrainian and international artists, intellectuals, and the public. In the spring of 2016, The School of Kyiv expanded to Europe, and its departments were opened in various cultural capitals. The next edition, The Kyiv International – Kyiv Biennial 2017, explored the emancipatory potential of the idea of the political International. The second part of this event called The Kyiv International – ’68 NOW took place in May 2018, commemorating the 50th anniversary of May 1968. The third edition of Kyiv Biennial in 2019, Black Cloud, focused on the political and cultural role of modern information technologies as well as social transformations that have happened in Eastern Europe over the past three decades.

Kyiv Biennial works with the architectural context of the city by involving unique buildings of the Soviet modernism. Over the years, Kyiv Biennial’s exhibitions and public events have been held in such locations as the House of Clothes, the “UFO” building (Ukrainian Institute of Scientific and Technical Information), Zhytniy Market, the Kyiv Polytechnic Institute Scientific Library, the House of Cinema and others.

In 2019, Kyiv Biennial became a co-founder of the East Europe Biennial Alliance, which also includes Biennale Matter of Art Prague, Biennale Warszawa, OFF-Biennale Budapest, and Survival Kit Festival Riga.

2023

Kyiv Biennial 2023

2021

Allied

2019

Black Cloud

2018

The Kyiv International – ’68 NOW

2017

The Kyiv International

2015

The School of Kyiv

Partners

Contact

For further information please check our Facebook and Instagram accounts
or contact us via e-mail: info@kyivbiennial.org

Київська бієнале

Київська бієнале – це міжнародний форум сучасного мистецтва, знання і політики, що об’єднує виставкові проекти і дискусійні майданчики. Застосовуючи міждисциплінарну оптику на перетині гуманітарних наук, соціально ангажованого мистецтва і політичного активізму, Київська бієнале має на меті осмислювати ключові проблеми сучасності. Організатором Київської бієнале виступає Центр візуальної культури.

Перша Київська бієнале 2015 року під назвою «Київська школа» складалася з шести «шкіл» – концептуальних платформ, що стали місцем для діалогу українських і міжнародних митців, інтелектуалів та громадськості. Навесні 2016 року «Київська школа» мала продовження у Європі, і окремі «школи» відкрилися у різних культурних столицях. У 2017 році відбулась друга Київська бієнале під назвою «Київський Інтернаціонал», яка досліджувала емансипативний потенціал ідеї політичного Інтернаціоналу. У травні 2018 року пройшла друга частина цієї події, «Київський Інтернаціонал – ‘68 СЬОГОДНІ», приурочена до 50-ї річниці травня 1968-го. Третя Київська бієнале 2019 року «Чорна хмара» була присвячена впливу сучасних інформаційних технологій на політику і культуру, а також соціальним трансформаціям, що відбулися у Східній Європі протягом останніх трьох десятиліть.

Київська бієнале працює з архітектурним контекстом міста, залучаючи та актуалізуючи споруди, що є унікальними взірцями радянського модернізму. У різні роки виставкові проекти і публічні події Київської бієнале проходили у таких місцях, як Будинок одягу, «Летюча тарілка» (Український інститут науково-технічної інформації), Житній ринок, Науково-технічна бібліотека КПІ, Будинок кіно та інші.

У 2019 році Київська бієнале стала співзасновницею Альянсу східноєвропейських бієнале, до якого також входять Бієнале Matter of Art у Празі, Бієнале Варшава, OFF-Бієнале в Будапешті та фестиваль Survival Kit у Ризі.

2023

Київська бієнале 2023

2021

Союзники

2019

Чорна хмара

2018

Київський Інтернаціонал – ’68 СЬОГОДНІ

2017

Київський Інтернаціонал

2015

Київська школа

Партнери

Контакти

Для детальнішої інформації стежте за нашими сторінками у Facebook та Instagram
або зв'яжіться з нами за адресою: info@kyivbiennial.org